Zagadnienia

Przesłanki do sprawowania władzy wg. Maxa Webera

Władzę zdefiniował jako prawdopodobieństwo , że pewne lub wszystkie polecenia, pochodzące z danego źródła, znajdą posłuch w danej grupie osób.

Rozróżnienie pojęć kierowanie, rządzenie, zarządzanie, administrowanie

Kierowanie można rozumieć jako oddziaływanie jednego obiektu (kierującego) na inny obiekt (kierowany) zmierzające do tego , aby obiekt kierowany zachowywał się (działał lub funkcjonował) w k

Podaj przynajmniej dwie definicje terminu „organizacja”, spotykane w literaturze przedmiotu

Najogólniej organizacją można rozumieć jako jakąkolwiek wyodrębnioną względnie z otoczenia całość ludzkiego działania, mającą określoną strukturę skierowaną na osiąganie jakiegoś c

Co to jest efekt synergetyczny.

Synergia jest to zjawisko polegające na tym, że współdziałające elementy dają wypadkowy wynik pod jakimś względem większy niż prosta suma skutków wywołanych przez każdy z elementów z os

Czym jest optymalizacja?

Optymalizacja - proces poszukiwania najlepszego (optymalnego) rozwiązania problemu, metody postępowania itp.; optymalizację można dokonywać ze względu na jedno wybrane kryterium oceny (o.

Czym jest kierowanie ?

Kierowanie, to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich innych jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych celó

Reklama - hasła reklamowe

Reklama jest podstawową formą komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem.

Cykl życia produktu

Ekonomiczne starzenie się produktów wynika z rozwoju nauki i techniki, wymiany międzynarodowej, społecznej zamożności.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com