Zagadnienia

Scharakteryzuj system oceny SO

1. Określenie celu i zakresu badania (ustalenie przesłanek podjęcia badania, określenie celu diagnozy, dobór zakresu badania, sformułowanie zadań oceny); 2.

Kiedy i dlaczego rezygnuje się z przestrzegania jedności rozkazodawstwa

Jedność rozkazodawstwa jest jedną z zasad określających hierarchię podporządkowania. Drugą jest zasada nieprzerwanej linii władzy (skalarna).

Co to jest rozpiętość kierowania i jak wpływa na kształt SO

Rozpiętość kierowania jest jednym z czynników determinujących SO.

Czynniki determinujące SO

Zależności funkcjonalne (informacyjne, operacyjne, doradcze), zależności hierarchiczne (rozkazodawcze, regulacyjne), rozpiętość kierowania, stopień centralizacji uprawnień de-cyzyjnych, wielk

Zasady budowy SO i ich rola w DSO

Funkcje SO: 1) klasyfikuje cele i funkcje systemu (definicji celów, podziału celu na za-dania cząstkowe), 2) porządkuje składniki systemu i tworzy stanowiska organizacyjne (specjalizacji, współ

Istota i przesłanki doskonalenia struktury organizacyjnej

Struktura organizacyjna – ogół powiązań między elementami jakiejś całości oraz elemen-tami a całością.

Czynniki sukcesu firmy

Chociaż wiele firm odnosi sukces, równie wiele plajtuje. Poniżej zostaną wymienione, te, naszym zdaniem najistotniejsze:

CYKL ŻYCIA PRODUKTU

Ostatnim z etapów, które składają się na kształtowanie nowego produktu to wprowadzenie produktu na rynek. Od tego momentu rozpoczyna się cykl życia produktu na danym rynku.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com