Zagadnienia

Formalizacja

Formalizacja – zapis celów, budowy organizacji oraz reguł (zasad, metod, procedur) w niej obowiązujących; mechanizm koordynacji polegający na ograniczeniu dowolności zachowań jednostek i grup

Efekty zewnętrzne

Są to uboczne, niezamierzone efekty działania jednego podmiotu na sytuację innego (innych) podmiotów. Ujawniają się one jako korzyści zewnętrzne tj.

Funkcje zarządzania opracowane przez H. Fayola

To wszystkie czynności związane z życiem przedsiębiorstwa. Należą do nich:
a) techniczne, dotyczące produkcji,
b) handlowe, obejmujące zakup, sprzedaż i wymianę towarów,

Organizacja

Organizacja to wyodrębniona z otoczenia całość ludzkiego działania, mająca określoną strukturę skierowaną na osiągnięcie jakiegoś celu lub celów.

Zarządzanie

Zarządzanie to rodzaj kierowania przy którym kierujący ma uprawnienia zwierzchnie w stosunku do podległych mu pracowników lub instytucji, wynikające bezpośrednio z własności środków produkc

Kierowanie

Kierowanie to sztuka pracowania poprzez innych ludzi, polegająca na wskazywaniu dróg oraz na kontroli działania podwładnego i pobudzająca ludzi do pracy.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com