Zagadnienia

Znaczenie kultury organizacyjnej dla rozwoju firmy

Kultura organizacyjna jest to osobowość danego przedsiębiorstwa.

Teoria organizacji a system nauk organizacyjnych

Przypomnijmy znaczenia pojęcia organizacja: to system złożony, to całość składająca się z części, które współprzyczyniają się do powodzenia całości (Kotarbiński lub Zieleniewski).

Techniki wywierania wpływu na ludzi w negocjacjach

Negocjacje to wielostronny proces porozumiewania się w sytuacji konfliktu interesów czy rozbieżności poglądów zaangażowanych w negocjacje stron.

Style kierowania a efektywność działania firmy

W przedsiębiorstwie mogą występować różne style kierownicze, co zależy w dużym stopniu od kadry kierowniczej .

Podstawowe struktury organizacyjne i ich charakterystyka

Struktura organizacyjna oznacza sposób, w jaki się dzieli, grupuje i koordynuje działal-ność organizacji, w rozumieniu wzajemnych stosunków między kierownikami i pracowni-kami, kierownikami i k

Specyfika zarządzania marketingowego na rynkach dóbr przemysłowych

Znaczenie systemu klasyfikacji dóbr ujawnia się szczególnie wyraźnie przy badaniu zróżnicowania wzorca marketingu w zależności od kategorii towaru.

Rola konfliktu w interesach

Negocjacje prowadzimy tylko w sytuacjach konfliktowych. Konflikt jest zjawiskiem, z którym spotykamy się na co dzień, i nie da się go uniknąć.

Pojęcie promocji

Promocja - słowo pochodzi od łacińskich wyrazów promotio i promovere, oznaczających poparcie i prowadzenie naprzód.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com