Rodzaje sponsoringu.

Po dokonaniu rozróżnienia sponsoringu od najbliższych podobnych przedsięwzięć warto przedstawić jego rodzaje.
Można wyróżnić kilka rodzajów sponsoringu.

1. Podstawowym kryterium jest wyróżnienie sponsora ze względu na cel, jaki sponsor zamierza osiągnąć dzięki wspieraniu innych.
Celem tym może być:
· Osiągnięcie rozgłosu, poinformowanie opinii publicznej o firmie sponsora lub też o jakimś wydarzeniu z nią związanych czy też zwiększenie stopnia znajomości marki – dobór form działania jest taki, by osiągnąć duży zasięg oddziaływania i intensywność,

· Stworzenie właściwego wizerunku przedsiębiorstwa i/lub marek jego produktów dzięki możliwości „przeniesienia image” z przedmiotu sponsorowanego

2. Drugim podstawowym kryterium jest rodzaj dziedziny sponsorowanej.
Wyróżnia się więc sponsoring:
· sportu,
· kultury,
· sfery społecznej,
· nauki,
· ekologiczny,
· środków masowego przekazu (głównie telewizyjny)
W przypadku sponsoringu telewizyjnego występuje jeszcze tzw. sponsoring barterowy, co polega na tym, że sponsor udostępnia telewizji film, czy inny program emitowany przez nią w zamian za podanie informacji o tym fakcie przed i/lub po emisji.

3. Ze względu na charakter świadczenia na rzecz sponsorowanego można wymienić sponsoring:
· finansowy – gdy świadczenia sponsora są dokonywane w formie środków pieniężnych,
· rzeczowy – jeśli świadczeniami sponsora są różnego rodzaju dobra rzeczowe, np. wyposażenie
· usługowy – gdy sponsor świadczy jakieś usługi, np. obsługa techniczna, ubezpieczenia, nagłośnienia, przewóz itp.,

4. Ze względu na podmiotu, których działalność w ten sposób jest wspierana. Tak więc można mówić o sponsoringu:

· osobowym – gdy sponsorowanym jest pojedyncza osoba lub grupa osób, np. drużyna piłkarska (sponsoring indywidualny i grupowy),
· instytucjonalnym – jeśli sponsorowanie dotyczy organizacji, np. klub sportowy, teatr, dom kultury,
· projektowym – gdy przedmiotem sponsorowania jest jakieś przedsięwzięcie będące pewnym projektem, które dzięki funduszom zewnętrznym ma być dopiero zorganizowane

5. Biorąc pod uwagę liczbę sponsorów wymienia się:

· sponsoring wyłączny – kiedy działa jeden sponsor i on ponosi koszty sponsorowania i tylko on uzyskuje z tego faktu korzyści,
· ko–sponsoring, w którym uczestniczy kilku sponsorów a ich rola i znaczenie dla całego przedsięwzięcia może być jednakowe, zbliżone lub różne. Jeśli jeden ze sponsorów z tytułu wielkości swego wkładu finansowego lub rzeczowego uzyskuje bardziej atrakcyjne świadczenia wzajemne ze strony sponsorowanego, to mówimy o sponsoringu dominującym.

Różnice w znaczeniu różnych sponsorów przejawia się także w ich nazwach, np. są różne tytuły, takie jak główny sponsor, oficjalny sponsor, sponsor, dostawca imprezy sponsorowanej.

Przy okazji charakteryzowania typów świadczeń wzajemnych można jeszcze wspomnieć o sponsoringu licencyjnym. Oznacza to, że w ramach umowy sponsor może wyrazić zgodę na korzystanie przez sponsorowanego z jego nazwiska (nazwy), godła, emblematu, symbolu, znaku towarowego czy wzoru użytkowego. Przykładem takiego rodzaju sponsoringu jest działanie różnych firm w czasie igrzysk olimpijskich. Możliwość korzystania przez sponsorów ze znaków olimpijskich jest istotnym motywem podejmowania przez nich sponsoringu sportowego.

6. Innym kryterium wyodrębniania rodzajów sponsoringu jest sposób ujawniania opinii publicznej nazwy czy nazwiska sponsora.
Z tego punktu widzenia wyróżnia się sponsoring:

· imienny – gdy podmiot sponsorowany jest uprawniony do zamieszczania nazwiska lub nazwy sponsora w określeniach wskazujących na tytuł imprezy sportowej, kulturalnej lub innej,
· emblematowy – gdy sponsor uzyskuje prawo do posługiwania się emblematami, godłem czy logo podmiotu sponsorowanego lub też występuje sytuacja odwrotna.

7. Biorąc pod uwagę aktywność przedsiębiorstwa stającego się sponsorem można mówić o sponsoringu:

· aktywnym – gdy przedsiębiorstwo produkcyjne, usługowe czy innego rodzaju organizacja sama inicjuje sponsorowanie jakiegoś podmiotu i traktuje to jako świadome i przemyślane działanie w ramach całościowego programu promocji swej firmy,
· pasywnym – gdy to późniejszy sponsorowany sam poszukuje sponsora, który pomógłby mu w finansowaniu jego działalności.

8. Ze względu na zakres działań sponsora i zróżnicowanie dziedzin sponsorowanych, można dokonać podziału na sponsoring:

· Skoncentrowany – jeśli przedsiębiorstwo decyduje się na wybór jednej dziedziny sponsorowanej, np. tylko sport, tylko sztuka,
· Zróżnicowany – gdy dla celów promocji swej firmy wykorzystuje się sponsorowanie różnych dziedzin, czyli zarówno sport, jak i sztukę, czy inne jeszcze sfery.

9. Ze względu na czas trwania powiązań sponsora ze sponsorowanym można wyróżnić sponsoring:

· Jednorazowy – gdy finansuje się w ren sposób poszczególne pojedyncze przedsięwzięcie, np. koncert,
· Długookresowy – gdy dla tworzenia odpowiedniego wizerunku przedsiębiorstwa sponsorującego sponsoruje się przez dłuższy czas to samo przedsięwzięcie czy tego samego sponsorowanego.

Sponsoring obejmuje wiele różnych sfer działalności gospodarczej. Umożliwia on, a czasem wręcz dynamizuje prowadzenie interesów gospodarczych za pomocą niekonwencjonalnych sposobów i socjotechnik komunikowania się z klientelą. Ta forma promocji wiąże się z dwoma celami komunikacji: wzrostem wiarygodności i kształtowaniem pożądanego wizerunku przedsiębiorstwa. Komunikowanie się z otoczeniem za pomocą sponsoringu staje się uzupełniającą możliwością organizacji gospodarczych do nawiązywania kontaktów z grupami celowymi, wielu przypadkach – działalnością zastępczą wobec reklamy (np. w przypadku prawnych ograniczeń reklamy).

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com