Aspekty prawne

Jednym z czynników rozwoju sponsoringu są prawne ograniczenia reklam. Polski system prawny nie zawiera całościowej regulacji instytucji sponsoringu. Fragmentaryczne uregulowania znajdują się w:
· ustawie o radiofonii i telewizji,
· ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Ze względu na brak przepisów szczególnych, do umów sponsorskich stosuje się ogólne zasady kodeksu cywilnego w zakresie zobowiązań.

Wyjątkiem jest Polskie Radio i Telewizja Polska S.A. Ustawa z dnia 20 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji jest obecnie podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych.

Ostatnia nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji przyniosła szereg istotnych zmian, w tym także i w zakresie zasad prowadzenia działalności sponsorskiej.
Jednakże zjawisko sponsoringu nie zostało do tej pory wyczerpująco uregulowane ani w ustawie o radiofonii i telewizji, ani w innych przepisach. Stąd wniosek, że wszystkie pozostałe kwestie, które nie zostały określone na drodze legislacyjnej, mogą i powinny stanowić przedmiot uzgodnień stron umowy.
Jak już wcześniej wspomniano, korzystanie z instrumentu sponsoringu nie tylko służy promocji firmy, jej produktów, docierania do szerokiej grupy odbiorców, kreowaniu pozytywnego „image’u” firmy, lecz daje również pewne możliwości w zakresie zmniejszania zobowiązań podatkowych sponsora.
Z punktu widzenia sponsora istotną informację dotyczącą regulacji prawnych jest lista darowizn, które zgodnie z polskim ustawodawstwem podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania.
Zgodnie z ustawą takiemu odliczeniu podlegają darowizny na następujące cele:
· naukowe i naukowo – techniczne,
· oświatowe i oświatowo – wychowawcze,
· kulturalne,
· kultury fizycznej i sportu,
· ochrony środowiska,
· dobroczynne,
· ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Ustawy precyzują wysokość możliwych odliczeń, co oznacza, że w przypadku polskich przepisów podatkowych kwota odliczeń nie może przekroczyć 10% dochodu lub może być nieograniczona, jeżeli wynika to z odrębnych ustaw.

Marketing: