Na czym polega podejście systemowe?

Jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech rozwoju nauki w drugiej połowie XX w. Podejście to zostało zapoczątkowane przez L. Von Bertalanffy’ego – twórcę ogólnej teorii systemów i N. Wienera – twórcę cybernetyki. Jego istota jest traktowanie badanych obiektów jako systemów otwartych, czyli zbiorów elementów powiązanych w taki sposób, że tworzą one pewną nową całość wyróżniającą się w otoczeniu. Jedną z najbardziej popularnych definicji określa system jako zbiór elementów mających właściwości, przy czym elementy te poprzez stosunki są ze sobą powiązane.
Istnieje wiele klasyfikacji systemów, na przykład podział na systemy otwarte i zamknięte, jednak z punktu widzenia teorii organizacji ważny jest podział ze względu na ich sposób zachowania się. Te kryterium wyodrębnia 4 systemy

a) System perseweracyjny
b) System zmierzający do celu
c) System zachowujący się umyślnie
d) System zachowujący się rozmyślnie

Organizacje są zaliczane do tej ostatniej kategorii systemów. Niezależnie od celów, dla których realizacji są one tworzone i które mogą one osiągać w sposób umyślny, czyli dobierając środki i sposoby ich realizacji, organizacje mogą modyfikować swoje cele, w skrajnym przypadku zmieniać je całkowicie.