Marketing

Wybór rynków docelowych

RYNEK DOCELOWY Ustalenie czy grupy konsumentów, których potrzeby są nie zaspokojone lub zaspokojone nie zadawalająco mogą stać się opłacalnym rynkiem zbytu oraz decyzje o nakierowaniu aktywno

Pojęcie segmentacji rynku

SEGMENTACJA RYNKU Jest to podział danego rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, różniące się między sobą reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddziaływania na rynek.

Sektorowe uwarunkowania marketingu

MARKETING DÓBR KONSUMPCYJNYCH – zorientowany na końcowe ogniwo procesu reprodukcji tzn.

Funkcje marketingowe

FUNKCJE PRZYGOTOWAWCZE:
1) gromadzenie informacji rynkowej
2) badania rynku
3) planowanie produktu i programu asortymentowego
4) kalkulacja i stanowienie cen

Ogólne zasady marketingu

ZASADA CELOWEGO WYBORU I KSZTAŁTOWANIA RYNKU PRZEDSIĘBIORSTWA – najważniejszym z szeroko rozumianych aktywów przedsiębiorstwa jest zbiór rzeczywistych i potencjalnych nabywców.

Pojęcie marketingu

MARKETING W UJĘCIU KLASYCZNYM – oznacza odpowiednie planowanie, koordynację i kontrolę wszystkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki zbytu.

Geneza marketingu

ORIENTACJA PRODUKCYJNA – jak wytwarzać dużo i tanio, aby uczynić wyrób dostępnym szerokiemu gronu nabywców i uzyskać kosztową przewagę nad ewentualnymi konkurentami przy zachowaniu wymagane

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com