Definicje

Centrum inwestycyjne

Jednostka, w której menedżerowie są odpowiedzialni za przychody, za planowanie i kontrolę kosztów oraz mają uprawnienia w zakresie kształtowania zdolności produkcyjnych poprzez podejmowanie de

Budżet

Zestawienie planowanych na dany okres (np. tydzień, miesiąc, najczęściej rok) dochodów i wydatków jednostki gospodarującej. Celem sporządzania budżetu jest racjonalizacja wydatków.

Business Process Reengineering (BPR)

Jedna z najnowocześniejszych metod usprawniania organizacji i zarządzania polegająca na radykalnym przeprojektowaniu procesów w przedsiębiorstwie w celu poprawy osiąganych wyników (koszty, jak

Biznes Plan

Formalny dokument przedstawiający zamierzone przez przedsiębiorstwo przedsięwzięcie rynkowe, ocenę jego realności, sposób i strategię korzystnej realizacji, kompetencje menedżerów i pracowni

Balanced Scorecard (zrównoważona karta wyników)

Jest to koncepcja zrównoważenia klasycznych finansowych mierników oceny innymi strategicznie ważnymi parametrami niefinansowymi w takich obszarach jak: perspektywa klienta, efektywności procesów

Analiza wskaźnikowa

Jedna z metod oceny sytuacji majątkowej i finansowej.

Analiza porównawcza

Polega na ustaleniu w wielkościach bezwzględnych i względnych wzrostu lub zmniejszenia poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych.

Analiza break-even

Jest to analiza relacji między całkowitą wysokością sprzedaży i całkowitym jej kosztem, określająca rentowność na różnych poziomach wielkości produkcji i sprzedaży.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com