Definicje

Factoring modyfikowany

Ryzyko niewypłacalności odbiorcy jest częściowo ponoszone przez faktoranta a częściowo przez faktora.

Factoring

Jest usługą finansową polegającą na wykupieniu przez wyspecjalizowane instytucje (najczęściej banki komercyjne) wierzytelności pieniężnych przysługujących z tytułu dostarczenia towaru lub

Dochód operacyjny

Przychód ze sprzedaży po odjęciu koszów bezpośrednich i pośrednich. Nie obejmuje dochodów ubocznych, np. odsetek od inwestycji, a także kosztów nie związanych z działalnością, np.

Controlling personalny

Przenosi controlling na funkcję personalną. Na poziomie operacyjnym controlling personalny orientuje się według celów osobowych, tzn.:

Controlling

Pochodzi od angielskiego słowa to control, co oznacza kierowanie, sterowanie, prowadzenie, zapanowanie, a także kontrolę.

Centrum zysków

Ośrodek odpowiedzialności, w którym menedżer odpowiada zarówno za przychody, jak i za koszty.

Centrum przychodów

Ośrodek odpowiedzialności, w którym menedżer odpowiada jedynie za osiągnięcie planów przychodów i nie ma wpływu na kształtowanie kosztów wyodrębnionej jednostki.

Centrum kosztów

Ośrodek odpowiedzialności, w którym menedżer odpowiada i ma swobodę w zakresie podejmowania decyzji, których skutkiem są ponoszone koszty.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com