Definicje

Koszty

Stanowią wyrażone w pieniądzu zużycie składników majątku, usług obcych, nakładów pracy pracowników oraz niektóre wydatki nie odzwierciedlające zużycia, związane z prowadzeniem działaln

Koszt alternatywny

Utracony zysk, jaki można byłoby osiągnąć z alternatywnego wykorzystania czasu lub posiadanych środków.

Inwentaryzacja

Działania obejmujące swoim zakresem ogół czynności, których celem jest ustalenie faktycznego stanu zarówno składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, jak również składników własny

Instytucja finansowa

Organizacja pełniąca w gospodarce funkcję podmiotu dokonującego operacji finansowych, np. udzielanie pożyczek kupno akcji czy obligacji.

Informacje

Dane zaprezentowane w sposób mający pewne znaczenie. Najczęściej są to dane uporządkowane według określonych kryteriów, na podstawie których można podjąć decyzję.

Finansowanie

Uzyskiwanie przez podmioty gospodarcze lub dostarczanie im środków pieniężnych niezbędnych do pokrycia wydatków lub wykonania określonych zadań.

Factoring pełny

W tym przypadku występuje pełne przejęcie ryzyka niewypłacalności przez faktora

Factoring niepełny

W tym rodzaju factoringu ryzyko spłaty cedowanej wierzytelności obciąża faktoranta.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com