Definicje

Transza

Część większej całości; np. partia jakiegoś towaru, emisja części papierów wartościowych, spłata części należności itp.

Tezauryzacja

Wycofanie z obiegu i nieproduktywne gromadzenie majątku (zwł.

System informacyjny

Zintegrowany zespół ludzi, środków i metod zbierania, kodowania, dekodowania, przechowywania, przetwarzania, odnajdywania i komunikowania, a także aktualizacji i użytkowania danych potrzebnych k

Rachunkowość zarządcza

Jest nienormowanym przepisami prawa systemem identyfikowania, pomiaru, interpretacji i prezentacji danych zarówno finansowych jak i operacyjnych, wykorzystywanych przez kierownictwo do planowania, oc

Rachunkowość finansowa

Zajmuje się pomiarem i ewidencją majątku przedsiębiorstwa, operacji gospodarczych oraz przygotowywaniem na tej podstawie raportów finansowych.

Rachunkowość, księgowość

System ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych ujmujący działalność określonego podmiotu gospodarczego w miernikach pieniężnych i naturalnych.

Rachunek kosztów zmiennych

Jest to rachunek kosztów, w którym zapasy wytworzonych i sprzedanych produktów wycenia się wg zmiennego kosztu produkcji, obejmującego koszty bezpośrednie oraz zmienne koszty wydziałowe.

Rachunek kosztów pełnych

Jest to rachunek kosztów, w którym zapasy wytworzonych i sprzedanych produktów wycenia się wg pełnego kosztu produkcji, obejmującego koszty bezpośrednie oraz pośrednie.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com