Decydowanie

Jakie sa tradycyjne i nowoczesne techniki podejmowania decyzji i które z tych technik są najbardziej użyteczne w praktyce?

Decyzje programowane – rutynowe powtarzalne, gdzie organizacja opracowuje określone procesy ich rozwiązania. Techniki tradycyjne techniki nowoczesne 1. Zwyczaj 1. Badania operacyjne 2. Rutyna biurowa, standardowe - analiza matematyczna procesy jak: - modele - wspólne oczekiwanie - symulacje komputerowe - system celów niższego rzędu 2. Przetwarzanie danych - dokładne zdefiniowane kanały informacyjne Decyzje nie programowane – jednorazowe, gdzie rozstrzygane są za pomocą ogólnych procesów rozwiązywania problemów Techniki tradycyjne techniki nowoczesne 1. osąd, intuicja, twórczość 1.

Marketing: 

Jaka jest procedura postępowania przy rozwiązywaniu ważniejszych problemów decyzyjnych i jakie są ważniejsze reguły decydowani

Procedura postępowania przy rozwiązywaniu ważniejszych problemów decyzyjnych 1. Rozpoznanie i opisanie problemu wymagającego rozpoznania ( zasięg, problem, sfera działania itp.). 2. Zgromadzenie informacji o problemie i sposobach jego rozwiązywania. 3. Określenie okoliczności, które muszą być wzięte pod uwagę, aby odpowiedź na postawiony problem była prawidłowa. 4. Zasięgnięcie opinii ekspertów lub współpracowników. 5. Przemyślenie taktyki działania. 6. Opracowanie diagnozy sytuacji, tj. dokonanie oceny technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej możliwości rozwiązania problemu. 7.

Marketing: 

Jakie są warunki racjonalnego decydowania i jaka powinna być procedura myślenia w przygotowaniu decyzji?

Na warunki racjonalnego decydowania składają się: - istota i złożoność problemu - wiedza i umiejętność decydenta - kompleksowość i wiarygodność posiadanych informacji - procedury podejmowania decyzji i stosowanych przez decydenta narzędzi Procedura myślenia w podejmowaniu decyzji: 1). Poznanie istoty sprawy, zdefiniowanie sytuacji decyzyjnej i określenie celu, 2). Ocena adekwatności i nadrzędnego celu decyzji 3). Określenie zbiorów wariantów działania i sprawdzenie go pod względem kompletności i niesprzeczności, 4).

Marketing: 

Na czy polega istota decydowania i jaka jest różnica między procesem podejmowania decyzji.

Istota decydowania polega na tym, że meneger mając świadomość wyboru działania, powinien postanowić, co i dlaczego wybiera, i jakie mogą być tego przewidywane skutki. Wyborów takich każdy kierownik musi dokonywać stale i decydowanie staje się głównym ogniwem zarządzania, w sposób zasadniczy warunkującym sprawność funkcjonowania organizacji, jej rozwój i kontakty z otoczeniem.

Marketing: 

Strony