Proces podejmowania decyzji składa się z kilku etapów. Są to...

ü Identyfikacja problemu (np. konflikt w grupie, który obniża efektywność zespołowych działań grupy );
ü Określenie celów, które trzeba osiągnąć, aby rozwiązać problem (np. wyeliminowanie wpływu, jaki na grupę mają najbardziej konfliktowi pracownicy i wzmocnienie spoistości grupy);
ü Podjęcie decyzji przygotowawczych (np. rozstrzygnięcie czy decyzje związane z rozwiązaniem problemu podejmować będzie sam menadżer, czy przy współudziale grupy);
ü Określenie alternatyw, które są dostępne (np. zwolnić konfliktowych pracowników, przenieść ich do innych zespołów, próbować przemówić im do rozsądku, wyznaczyć grupie atrakcyjne zadanie, które zintegruje grupę itp.);
ü Ocena alternatyw – ich zalet i kosztów (np. zwolnienie konfliktowych pracowników można oznaczać konflikt ze związkami zawodowymi, przeniesienie ich do innych zespołów może wpłynąć niekorzystnie na pracę tych zespołów, prośba perswazji może okazać się skuteczna tylko w krótkim okresie itp.);
ü Wybór postępowania;
ü Wprowadzenie w życie wybranej alternatywy;
ü Rejestracja i analiza konsekwencji wdrożenia decyzji.

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com