Pojęcie decyzji

Działalność człowieka w codziennym życiu polega na ciągłym dokonywaniu wyborów w sposób mniej lub bardziej uświadomiony.
Zgodnie z teorią George P. Hubera możemy:
· -podejmować decyzję,
· -dokonywać wyboru,
· -rozwiązywać problem.
Podejmowanie decyzji jest to proces wyboru jakiegoś działania celem rozstrzygnięcia określonego problemu.
Dokonywanie wyboru oznacza ograniczony zakres działań związany z wyborem jednej ze zbioru wielu możliwości, gdzie sam wybór jest zaledwie częścią podejmowania decyzji.
Rozwiązanie problemu odnosi się do szerokiego zakresu przedsięwzięć związanych z wyszukaniem i wdrożeniem kierunku działania prowadzącego do korekty niezadowalającej sytuacji.

Decyzja jest aktem będącym wolnym wyborem jednego z możliwych przyszłych zachowań się, czyli jest to wybór jednego działania z pewnej ilości działań możliwych w danym momencie lub świadome powstrzymywanie się od wyboru, co jest także wyborem.

Charakterystyczną cechą decyzji jest działanie przyszłe i dotyczy decydenta czy innych osób, jest świadomym wyborem poprzedzonym analizą wariantów przyszłego działania. Decyzja jest wtedy, gdy wybór dotyczy takich wariantów, które tworzą prawdopodobieństwo uzyskania zamierzonych celów.

Zestawiając cechy decyzji możemy stwierdzić, że decyzją jest dokonywanie wyboru świadomego i celowego.
Świadomość wyboru wymaga znajomości:
· wariantów rozwiązania i wyboru najlepszego z nich,
· konsekwencji tych wariantów w zależności od wpływów otoczenia,
· celów i kryteriów, będących miarą oceny konsekwencji, a tym samym i wariantów.

Teoria decyzji dąży do opisania, rozumienia złożonych systemów składających się z ludzi, środków i przedmiotów pracy w celu wypracowania modeli potrzebnych w technice podejmowania decyzji. Teoria psychologiczna dotyczy zachowania człowieka w organizacji. Prawie zawsze człowiek ma prawo wyboru, chociażby w sferze emocji lub postaw. Mimo, że życie zmusza nas do uległości w zachowaniu, możemy coś akceptować lub nie. Każda decyzja oceniana jest ze względu na jej wartość dla osoby oceniającej. Im więcej możliwości wyboru, tym trudniejsza decyzja:
- wiele wariantów może zostać niezauważonych,
- nie zawsze da się dobrze porównać wszystkie warianty,
- niektóre czynniki mogą być nieznane osobie podejmującej decyzję,
- nie wszystkie następstwa decyzji są znane w chwili jej podejmowania,
- ponadto wybór dokonany obecnie może okazać się niekorzystny w przyszłości.
Dokonanie danego wyboru zależy też od osobistych cech decydenta: ryzykanci decydują od razu, nie eliminują emocji, podejmują decyzję w ostatnim momencie, bez głębszej analizy.
Menedżerowie powinni różnicować podejścia do podejmowanych decyzji w zależności od:
- stopnia złożoności sytuacji (prosta, skomplikowana)
- horyzontu czasowego decyzji (długi, krótki).

Marketing: