Etapy podejmowania decyzji

1. Pierwszy etap podejmowania decyzji ma charakter problemu, który powstaje zawsze, gdy istnieją różne możliwości rozwiązania pewnego zagadnienia, mogące przy tym dać różne wyniki.
2. Konieczność wyboru jednego sposobu spośród różnych możliwości wywołuje konieczność zebrania jak największej ilości informacji dotyczących poszczególnych rozwiązań. Źródłem może być:
- dane statystyczne
- dokumenty
- prowadzenie obserwacji, pomiarów
3. W etapie selekcji informacje przechodzą dwa stadia:
- w pierwszym zostają przekazane do systemu przewidywań, z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wyników, stosować można różne rodzaje przewidywań:
§ niezmienności – zakładające, że w przyszłości nie nastąpią zmiany
§ tendencji (trendu) – zmiany zachodzące w przyszłości wykażą określony kierunek
§ cykliczne – założenie okresowego powtarzania się pewnych zjawisk
§ asocjatywne – na podstawie obserwacji jednego zjawiska przewiduje się wystąpienie innego zjawiska
§ per analogiam – zakładające podobieństwo dwu układów zdarzeń

- drugie stadium systemu ocen przedstawia skalę wartości wyników poszczególnych rozwiązań, jest ona zwykle intuicyjna, dlatego poprawniejsza byłaby nazwa: skala pożądalności – ustalamy pożądalność każdego wyniku.
4. Następnie stosujemy kryterium decyzji, za pomocą którego wybieramy decyzję najlepszą w danych warunkach.
5. Ostateczne sprawdzenie poprawności podjętej decyzji następuje w życiu praktycznym weryfikującym wszystkie podjęte decyzje. Podejmowanie decyzji ma charakter cykliczny: wywodzi się z przeszłości i przez teraźniejszość sięga w przyszłość.

Marketing: